ul. Osiedle II 18/11, 16-400 Suwałki
+48 791 144 428
piekno.naszej.polski@gmail.com
Skuteczna pomoc w zakresie pisania wniosków o Dotacje Unijne

Statut Fundacji

Statut
Fundacji PIĘKNO NASZEJ POLSKI


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Piękno naszej Polski, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona, aktem notarialnym za numerem REPETYTORIUM A nr 2474/2017 i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, póz. 97 z późn. zm., ) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U., 2003 roku nr 96 poz. 873 ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla realizowania celów społecznych i gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, jednostki terenowe.
Fundacja może zakładać podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Suwałki.

§5

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


II. CELE FUNDACJI l SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§6

Celem Fundacji jest:
– prowadzenie wszechstronnych działań mających na celu szerzenie wiedzy na temat nowoczesnych technologii informatycznych, metodologii wdrażania informatyki oraz nowych form organizacji i zarządzania opartych na rozwiązaniach społeczeństwa informacyjnego,
– prowadzenie programów oświatowych i informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat technologii społeczeństwa informacyjnego,
– upowszechnianie twórczości fotograficznej oraz wspieranie szkolenia i szkolnictwa fotograficznego,
– nauczanie i szkolenie w dziedzinie fotografii oraz nowych technik zapisu obrazu,
– inwentaryzacja fotografii mającej wybitne znaczenie artystyczne i dokumentalne,
– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– wsparcie rozwoju naukowego i zawodowego środowisk związanych z fotografią i nowoczesnymi technologiami informatycznymi, wspomagania rozwoju gospodarczego,
– integracja młodzieży poprzez działania związane z fotografią,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji, promocji Rzeczypospolitej Polskiej,
– rozwoju kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa,
– działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody i zwierząt,
– działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,
– działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody i zwierząt,
– działalność w zakresie promocji naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych różnych regionów Polski,
– działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na różnych obszarach Polski,
– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– Współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz rozwoju fotografii oraz nowoczesnych technologii informatycznych, placówkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie realizacji celów Fundacji,
– Skupianie wokół Fundacji osób chętnych do pomocy w realizacji celów statutowych,
– Organizację zjazdów, konferencji krajowych i międzynarodowych, spotkań naukowych i seminariów promujących cele Fundacji,
– Prowadzenie działalności wydawniczej, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny fotografii i nowoczesnych technologii informatycznych i innych opisanych w §8,
– Organizację szkoleń, kursów, warsztatów, akcji promocyjnych, imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym,
– Prowadzenie kampanii społecznych związanych z celami Fundacji,
– Prowadzenie strony internetowej i forum promujących działalność Fundacji,
– Działalność aktywizującą wolontariat w ramach celów Fundacji, w szczególności przez propagowanie działalności non-profit wśród młodzieży, środowisk lokalnych, branżowych i innych,
– Pozyskiwanie funduszy oraz sponsorów zainteresowanych działalnością Fundacji,
– Pozyskiwanie środków finansowych z właściwych funduszy europejskich na cele statutowe Fundacji,
– Inicjowanie, promowanie i wspieranie pracy naukowo-badawczej z zakresu fotografii i nowoczesnych technologii informatycznych,
– Udział w zjazdach naukowych i szkoleniowych,
– Przyjmowanie realizacji zadań publicznych zgodnych ze statutem,
– Działania na rzecz rozwoju i zachowania lokalnej tożsamości,
– Działania w zakresie edukacji, kultury i oświaty,
– Opracowywanie wniosków i projektów, które mają na celu pozyskiwanie środków finansowych,
– Wspomaganie innych działań określonych w artykule 4. Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
– Inną działalność korzystną dla realizacji celów fundacji.

§8

Fundacja w ramach prowadzonej działalności statutowej realizuje zadania pożytku publicznego
nieodpłatnie wg zamieszczonego poniżej opisu działalności zgodnego z PKD:
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
74.20.Z – działalność fotograficzna,
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.12.Z – Działalność portali internetowych;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


III. MAJĄTEK FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowią środki wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji i wynoszą 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/00), a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.

§10

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są :
1. Darowizny, spadki, zapisy subwencyjne i inne nieodpłatne przysporzenia,
2. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochody z praw majątkowych.

§11

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach akcjach i udziałach w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących – w rozumieniu obowiązujących przepisów – środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 11 pkt. l Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub darowizny, na których zgromadzone są środki otrzymane od w/w. osób z w/w. tytułów.
4. Sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach określa Zarząd Fundacji , kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3- wolą spadkobierców i darczyńców.
5. Majątek fundacji przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe.

§12

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§13

O ile uchwała zarządu Fundacji nie określi inaczej rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


IV. WŁADZE FUNDACJI

§14

1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji

§15

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, powoływany i odwoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Mandat Prezesa Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania Prezesa Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.
3. Odwołanie Prezesa Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji Prezesa Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu.
4. Prezes organu zarządzającego nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§16

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) powoływanie i odwoływanie Kierowników Zakładów.

§17

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie jeden z członków Zarządu Fundacji (w tym zobowiązania finansowe).
4. Prezes Zarządu może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów pracy i wynagrodzenie.
5. Pełnomocników Fundacji ustanawia tylko i wyłączne zarząd Fundacji.


V. ODDZIAŁY / FILIE / JEDNOSTKI TERENOWE

§18

1. Fundacja może powoływać terenowe jednostki organizacyjne, filie – oddziały.
2. Oddziały Fundacji nie posiadają osobowości prawnej, chyba że uchwała powołująca oddział stanowi inaczej.
3. Członkowie Zarządu Oddziału konsultują swoje zamierzenia z Zarządem Fundacji, jednak ich decyzje są niezależne.
4. Oddział Fundacji może zostać powołany na wniosek osób zainteresowanych prowadzeniem oddziału Fundacji, działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwała zawiera zapisy o siedzibie Oddziału oraz wybranym składzie Zarządu Oddziału Fundacji.
5. Uchwały o zmianie składu Zarządu Oddziału lub zmianie siedziby Oddziału podejmuje Zarząd Fundacji.
6. Władze oddziału to:
a) Zarząd Oddziału Fundacji,
7. Uchwały władz Oddziału Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
8. Zarząd Oddziału Fundacji składa się z 1 do 3 członków. Zarząd musi posiadać prezesa Oddziału.
9. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwanaście miesięcy.
10. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Fundacji,
b. realizacja uchwał Zarządu Oddziału Fundacji oraz realizacja uchwał Zarządu Fundacji,
c. realizacja zadań dla których powstał Oddział Fundacji,
d. pozyskiwanie informacji o osobach chętnych do działania na rzecz Oddziału Fundacji,
e. reprezentowanie Oddziału Fundacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. zgłaszanie informacji o propozycjach zmian władz Oddziału do Zarządu Fundacji.
g. Pozyskiwanie funduszy oraz sponsorów zainteresowanych działalnością Fundacji,
h. Pozyskiwanie środków finansowych z właściwych funduszy europejskich na cele statutowe Fundacji,
i. Opracowywanie wniosków i projektów, które mają na celu pozyskiwanie środków finansowych,
11. Zarząd Fundacji ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Fundacji, lub takich, które zdaniem Zarządu Fundacji mogą zaszkodzić wizerunkowi Fundacji.
12. Uchwałę o rozwiązaniu (odwołaniu/zamknięciu) Oddziału Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału może podjąć także Zarząd Oddziału Fundacji przy spełnieniu warunku głosowania jednomyślnego, kwalifikowane 100% głosów „za” członków Zarządu Oddziału.
13. Oświadczenia woli składa jeden z członków zarządu Oddziału Fundacji.
14. Zobowiązania finansowe wymagają podpisu dwóch członków zarządu Oddziału lub jednego członka zarządu oddziału razem z członkiem zarządu Fundacji lub jednego członka zarządu Oddziału razem z pełnomocnikiem Fundacji.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1. Dopuszcza się zmianę celów Fundacji, tj. ich konkretyzację, rozszerzenie lub ograniczenie.
2. Zmiana celów nie może doprowadzić do usunięcia celów ustanowionych w momencie zakładania Fundacji.
3. Zmian celów Fundacji dokonuje Fundator lub Zarząd w drodze głosowania jednomyślnego.

§19

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

§20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zastać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym statucie.