ul. Osiedle II 18/11, 16-400 Suwałki
+48 791 144 428
piekno.naszej.polski@gmail.com
Skuteczna pomoc w zakresie pisania wniosków o Dotacje Unijne

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki

Suwałki 04.05.2021 r.

Fundacja „Piękno Naszej Polski”
16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 18/11

NIP 844 23 61 555

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2021

na realizację zadania pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe utworzenie mapy interaktywnej w oparciu o wysokiej jakości panoramy sferyczne oraz ujęcia filmowe z drona z graficznym menu (panel sterowania)

 1. Pełna nazwa Zamawiającego (dane do faktury)

Fundacja „Piękno Naszej Polski”
16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 18/11

NIP 844 23 61 555

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1.Stworzenie Mapy Interaktywnej obszaru obejmującego LGD „Pałuki Wspólna Sprawa” gminy: Żnin, Barcin, Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski, Gąsawa, Rogowo.

Mapa interaktywna ma zawierać:

– właściwy interfejs pokazujący obszar LGD „Pałuki Wspólna Sprawa”                   1 sztuk

– panorama sferyczna z wys. 500 m rozdz. 1 500 mln pikseli                                   4 sztuk

– panorama sferyczna z wys. 50-150 m rozdz. 200 mln pikseli                               10 sztuk                      

– panorama sferyczna z wys.1.6 rozdz. 200 mln pikseli                                          65 sztuk

– film promocyjny z lotu ptaka o rozdzielczości 4 K                                                   4 sztuk

– lektora w języku polskim  ok. 5 000 znaków

– opisy obiektów w języku polskim i angielskim

– linki do materiałów zamieszczonych w Internecie

– logotypy       
Mapa interaktywna ma funkcjonować  na urządzeniach stacjonarnych takich jak: komputer i laptop oraz być dostępna na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon i tablet.

                                                                                                                                  -1 sztuk

 1. Zaprojektowanie i wydruk materiałów promujących projekt format A5, 130g kreda połysk -1000 sztuk
 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – opis działania:

– panoramy wykonanie w technologii HDR

– publikowane na stronach www oraz wygenerowany link możliwy do implementacji na różnych portalach społecznościowych tj. Facebook, Twitter itd.

– licencja umożliwiająca dalszą rozbudowę i wprowadzanie zmian bez żadnych ograniczeń na czas nieokreślony

– brak jakichkolwiek opłat, w tym opłat abonamentowych czy od mikro płatności użytkowników

– ładowanie progresywne panoram – podgląd panoramy jest dostępny niemal natychmiast

– dostępny dla urządzeń zarówno na systemach Android jak i Windows czy iOS, mobilnych i stacjonarnych

– przyciski funkcjonalne w menu sterowania opisane wyświetlającym się napisem

– opcja przybliżenia, oddalenia, samoczynnego obrotu na każdej panoramie

– dodatkowe tryby oglądania panoram tj. FishEye, architektoniczny oraz stereograficzny

– aktywne przejście do innej panoramy, linku

– specjalna funkcja umożliwiająca wysyłanie tzw. e-pocztówki (użytkownik kadruje zdjęcie z panoram)

– wzbogacone o inteligentną autorotację, która będzie się automatycznie zatrzymywać po najechaniu na hot-spot oraz ruszała po przesunięciu myszki poza jego obszar

– wykonane materiały fotograficzne muszą zostać połączone w sferyczny przewodnik  VR 360 stopni, który będzie można oglądać poprzez przechodzenie z panoramy do panoramy dzięki graficznemu menu wyświetlającemu miniaturki prezentowanych miejsc

– oznaczona będzie odpowiednimi logotypami informującymi o źródłach współfinansowania w ramach przedmiotowego programu operacyjnego

– wykorzystywała będzie nowoczesną funkcję korzystania z modułów graficznych wbudowanych w urządzenia obsługujące tego typu dzieła

– podkład muzyczny o barwie muzyki relaksacyjnej

– dodatkowo możliwe będzie dodawanie zdjęć klasycznych oraz dodatkowych informacji w formie tekstowej lub plików z rozszerzeniem pdf dostarczone przez Zamawiającego.

– zaaplikowanie utworzonych filmów z lotu ptaka

– technologia użyta do utworzenia dzieła: HTML / Flash

 1. Dodatkowe informacje i wymagania:

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i kompleksową realizacją zamówienia (w tym musi uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki czy ewentualne koszty dodatkowe z góry nieplanowane), zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.

Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotowego zadania, w związku ze złożoną ofertą zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich działań zgodnie z każdym zapisem w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego do dnia 20.10.2021 r. włącznie.

W ramach oddania przedmiotu umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru dzieła Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiałów dokumentujących zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób profesjonalny, wykazując spełnienie wszystkich warunków zapytania ofertowego (m. in. dowody wykonania materiałów fotograficznych o wymaganej jakości opisanej w przedmiotowym zapytaniu ofertowym).  

W ramach zamówienia Wykonawca przekaże licencje oraz przedmiotowe prawa autorskie do wykorzystywania aplikacji  jak i materiałów fotograficznych na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

Wykonawca składając ofertę oświadcza iż jest w posiadaniu (w ramach własności lub stosownego użyczenia) odpowiedni sprzęt jak i posiada zasoby kadrowe niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy – niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 1. Sposób opracowania i złożenia oferty

5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w tym również podmioty występujące wspólnie.

5.2 Ofertę należy sporządzić i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

Zastrzega się, że Zamawiający i Wykonawca w trakcie prowadzenia postępowania oraz realizacji Umowy, na każdym jej etapie komunikują się w języku polskim, przy czym dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

5.3 Ofertę należy sporządzić i złożyć na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5.4 Wymagane jest podpisanie oferty (czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką) przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru lub innym właściwym dokumentem przedstawionym przy składaniu oferty. Wszelkie ewentualne poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny i jednoznaczny, dodatkowo opatrzone parafą osoby/osób podpisującej ofertę.

 1. Forma i termin złożenia dokumentów

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, osobiście, pocztą lub kurierem. W przypadku nadania Oferty pocztą decyduje data  wpływu przesyłki do Zamawiającego. W przypadku nadania oferty przesyłką kurierską decyduje data wpłynięcia Oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres email: pieknonaszejpolski@gmail.com z dopiskiem w tytule maila „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/05/2021”. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną – dopuszcza się przesłanie załączników w formie skanów oryginałów dokumentów, a oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem w ciągu 7 dni od złożenia oferty.     

6.1 W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do reprezentowania Wykonawcy z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

6.2 Dokumenty składane są w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

6.3 Oferty można składać do dnia: 14.05.2021 r. do godz. 15.00

 1. Kryteria oceny ofert:

            cena – 100%

 1. Wszelkie pytania proszę kierować na:
  adres email: pieknonaszejpolski@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 791 144 428

Załączniki:

− Załącznik 1 – Formularz Ofertowy

Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-Mapa-Paluki